Skripta pro Masarykovu univerzitu Brno

Dolů

 

 

 

Licence pro užití těchto knih

Licence

Všechna díla podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0 CZ). Shrnutí a úplný text licenčního ujednání je dostupný na: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz.
Této licenci ovšem nepodléhají v díle užitá jiná díla.
Poznámka: Pokud budete toto dílo šířit, máte mj. povinnost uvést výše uvedené autorské údaje a ostatní seznámit s podmínkami licence.

Obálka knihy gramatika-lexikon Obálka knihy dejepis1 Obálka knihy dejepis2

 

Obálka knihy hist-mluvnice-cestiny Obálka knihy konec-sveta Obálka knihy literarni-genologie

 

Obálka knihy mandala-a-dejiny Obálka knihy pocatky-krestanstvi Obálka knihy jihoslovanske-jazyky

 

Obálka knihy citanka-latiny Obálka knihy cs-bulharsky-slovnik Obálka knihy ruska-literatura

 

Obálka knihy histor-entwicklung Obálka knihy la-traduction Obálka knihy theories-traduction

Díla byla vytvořena v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;

Loga sponzorů
Obálka knihy gramatika-lexikon

Petr Karlík

Gramatika a lexikon češtiny

Tento text je prvním dílem příručky primárně určené pro studenty bohemistiky navštěvující přednášku Gramatika a lexikon češtiny. Není záměrně organizován jako učebnice, protože nemá ambici popsat to, co je to gramatika a co je to slovník a jaké mechanismy zajišťují, že dohromady tvoří gramatika a slovník celek, kterému lze (v jednom modelu jazyka, který bude i naším modelem, viz dále) říkat jazyková schopnost nebo jazyková kompetence. Neklade si ani za cíl být úvodem do gramatické teorie zvoleného modelu jazyka, i když skoro každý úvod do teorie gramatiky usilující o poznání, jak je organizována jazyková schopnost, obsahuje „povinně“ na začátku v zásadě stejné (ale podrobnější) charakteristiky jazyka a jazykovědy, jaké jsou za začátku této příručky.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy dejepis1

Tomáš Dvořák, Lukáš Fasora, Bronislav Chocholáč, Tomáš Malý, Denisa Nečasová, Zdeňka Stoklásková, Martin Wihoda

Úvod do studia dějepisu
1. díl

Vznik této publikace byl vyvolán snahou pracovníků Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o zvýšení kvality studia, zvláště s ohledem na výuku Úvodu do studia historie.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy dejepis2

Tomáš Borovský, Lukáš Fasora, Bronislav Chocholáč, Tomáš Malý, Denisa Nečasová, Jiří Němec, Martin Wihoda

Úvod do studia dějepisu
2. díl

Druhý díl skript je na rozdíl od dílu prvního orientován více speciálně. Jeho cílem je seznámit studenty s osobitými problémy výzkumu pro jednotlivé epochy dějin, zvláště co se týče pramenů, metod a specifického tázání. Závěrečnou část skript tvoří rady pro koncipování vlastního výzkumu, zvláště s ohledem na formát bakalářské kvalifikační práce.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy hist-mluvnice-cestiny

Pavel Kosek

Historická mluvnice češtiny I.

Kniha vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny. Vzhledem k tomu, že na detailní výklad vývoje jednotlivých morfologických fenoménů češtiny není v tomto předmětu tolik prostoru, je tato příručka zaměřena právě na tento aspekt vývoje češtiny.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy konec-sveta

Luboš Bělka, Attila Kovács, Josef Krob, Zuzana Kubovčáková, Dalibor Papoušek, David Václavík, David Zbíral

Konec světa

Konec světa, jehož přesnější název zní Konce světa v průsečíku náboženství, vědy a filozofie, se zabývá především náboženskými představami o konci světa, respektive koncích světa. Nicméně se neomezuje, stejně jako lidstvo samo, pouze na náboženskou reflexi, ale také na filozofické či kosmologické a přírodovědecké pojímání konce (světa).

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy literarni-genologie

Ivo Pospíšil

Literární genologie

Genologie je poměrně mladá literárněvědná disciplína, mnohem mladší než např. také zmiňovaná komparatistika; proto je její subjektivní vnímání a aplikování stále důležité, neboť se jako vědecká disciplína ještě formuje, hledajíc si své místo v rámci literární vědy i mimo něj.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy mandala-a-dejiny

Luboš Bělka

Mandala a dějiny:
Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus

Text zabývající se životem, dílem a odkazem burjatského buddhisty a buddhologa Bidiji Dandaroniče Dandarona (1914‒1974) na pozadí dějin burjatského buddhismu v 19. až 21. století, vznikl zásadním přepracováním a obohacením o nové poznatky několika původních autorových příspěvků, ať již časopiseckých, sborníkových či monografických. V příloze je pak překlad první kapitoly Dandaronovy samizdatové knihy Černý sešit, neboli o čtyřech Buddhových ušlechtilých pravdách: Společenská karma a úloha osobnosti, který před lety připravila Lucie Dlouhá; překlad prošel zevrubnou revizí a v češtině vychází poprvé.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy pocatky-krestanstvi

Dalibor Papoušek

Počátky křesťanství

Předložená studijní podpora nemá charakter klasické učebnice, souborně a systematicky podávající komplexní pohled na vznik křesťanství. Navazuje na úvodní přehledový kurz Křesťanství I, kde jsou počátky křesťanství rýsovány v širší dějinné a religionistické perspektivě jeho dalšího vývoje. Na tomto základě je zde problematika postupného utváření nejstaršího křesťanství, zahrnujícího přibližně celé 1. století a první polovinu 2. století, nasvícena prostřednictvím pěti problémových sond, jež sledují rozdílné dimenze počátků křesťanství jako „nového náboženství“ vznikajícího v podmínkách pozdní antiky.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy jihoslovanske-jazyky

Pavel Krejčí

Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
(Od 9. do počátku 19. století

Publikace vznikla jako výsledek projektu OP VK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA). Je určena především studentům bakalářského studia balkanistiky (předměty Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny a Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny) a magisterského studia pěti jihoslovanských filologií, filologicko-areálových studií a slavistiky, pro něž jsou výše uvedené předměty primárně určeny.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy citanka-latiny

Lucie Mazalová

Čítanka snadných textů ze středověké latiny

Tato čítanka vznikla jako příručka pro studenty předmětu Četba snadných textů ze středověké latiny. Je určena těm, kteří již zvládli základy klasické latiny a chtějí se prostřednictvím četby literárních a diplomatických pramenů (tj. listin, listů, formulářů) seznámit s obsahovou a žánrovou pestrostí nebo s příklady terminologie, gramatiky a stylistiky středověké latinské tvorby.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy cs-bulharsky-slovnik

Elena Krejčová

Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník
s úkoly na procvičování slovní zásoby
Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce

Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník poslouží ke studiu praktického bulharského jazyka na Masarykově univerzitě jak v bakalářském, tak i v magisterském programu. Slovník představuje lexikální minimum, které by studenti měli ovládat ke státní závěrečné zkoušce. S jazykovým materiálem obsaženým v tomto slovníku se ale může začít pracovat už v počáteční fázi studia a výuky bulharštiny.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy ruska-literatura

Josef Dohnal

Русская литература XVIII века
Избранные тексты II. Хрестоматия

Tento svazek vybraných textů z ruské literatury 18. století navazuje na čítanku Русская литература XVIII века. Избранные тексты I.
Princip uspořádání je stejný – dostáváte možnost přečíst si v originále texty, které jsou považovány za klasické a které umožňují seznámit se s tím, co ruská literatura přinesla před vstupem do svého mimořádně úspěšného rozkvětu v XIX. století, tedy to, z čeho mohli později oni „klasikové“ po tematické i tvarové stránce čerpat.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy histor-entwicklung

Sylvie Stanovská

Historische Entwicklung des Deutschen
mit ausgewählten literarischen Texten

Dieses Skriptum behandelt die grundlegendsten phonologischen und morpho-logischen Veränderungen des Deutschen auf seinem Weg vom Germanischen bis in die frühe Neuzeit.
Die wichtigsten „Stationen“ auf diesem Weg stellen das Althochdeutsche, das Mittelhochdeutsche und das Frühneuhochdeutsche dar.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy la-traduction

Zuzana Raková

La traduction tchèque du français

L´histoire de la traduction est un ensemble de discours révélant les changements qui sont survenus ou qui sont en train de survenir dans le domaine de la traduction. Le champ de recherche de l´histoire de la traduction est constitué par des agents dont les activités mènent aux traductions, de même que par les résultats de ces activités (les textes traduits) et par les théories de la traduction.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence

Obálka knihy theories-traduction

Zuzana Raková

Les théories de la traduction

Le présent livre se donne pour objectif d´apporter un panorama des grands paradigmes (= cadres théoriques) contemporains relatifs à la traduction, l´évolution historique de la discipline (la traductologie) ainsi que l´aperçu de la réflexion théorique sur la traduction datant des périodes « préscientifiques ». Le nombre des théories de la traduction est énorme et aucun ouvrage ayant l´ambition de donner leur aperçu ne peut prétendre à l´exhaustivité. Notre publication s´oriente dans la première partie sur les théoriciens occidentaux, surtout français, mais aussi allemands et anglais, de la Renaissance jusqu´au début du XXe siècle. La deuxième partie, consacrée à des théories contemporaines, apporte les informations sur les paradigmes traductologiques dominants dans la deuxième moitié du XXe siècle au début du XXIe siècle. Le panorama chronologique est complété en fin d´ouvrage par un chapitre consacré traductologues influents contemporains, ainsi qu´aux outils informatiques pour le traducteur, et par le glossaire alphabétique définissant des termes utilisés ayant rapport à la traductologie.

Knihu si můžete stáhnout ve formátu
formát ePUBePUB    formát MOBIMOBI    formát PDF pro čtečkyPDF pro čtečky    Licence